เรียกคืน “มาร์ส-สนิกเกอร์” ใน 55 ประเทศ หลังพบปนเปื้อนพลาสติก