กระทรวงเกษตรฯ  เตือน 28 จังหวัดประสบภาวะขาดแคลนน้ำ