รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร พร้อมรับมือขาดแคลนน้ำจากสภาวะภัยแล้ง