สตง. ยืนยันรัฐยังไม่ต้องรีบจ่ายเงินค่าชดเชย ค่าโง่คลองด่าน