เที่ยงทันภัย – เตือนลมแดด “ฮีทสโตรก” เสี่ยงถึงตาย (คลิป)