ผู้ค้าปากคลองตลาด เปิดตลาดใหม่ "ตลาดปากคลองตรีเพชร"