แนะหลักปฏิบัติห่างไกล “โรคอาหารเป็นพิษ” และ “โรคอุจจาระร่วง”