ขนส่งไม่ควบคุมค่าโดยสาร “ตุ๊กตุ๊ก” เน้นเจรจาต่อรอง