ผู้เชี่ยวชาญ ชี้ แผ่นดินไหวใน 3 ประเทศไม่มีส่วนเชื่อมโยงกัน