พิจิตรประกาศพื้นที่ภัยแล้งเพิ่ม ขาดแคลนน้ำ 1,200 ครัวเรือน