เร่งแจกจ่ายน้ำ เครื่องอุปโภค-บริโภค สู้ภัยแล้ง

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


หลายจังหวัดยังคงประสบปัญหาภัยแล้งวิกฤตหนักอย่างต่อเนื่อง ขณะที่หน่วยงานภาครัฐได้นำรถบรรทุกแจกจ่ายน้ำให้ชาวบ้านอุปโภค-บริโภค เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนให้กับประชาชน

TOP ประเด็นร้อน