สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ เสด็จแทนพระองค์ในพระราชพิธีฉัตรมงคล