ยอดส่งออก "ข้าว-ปาล์มน้ำมัน-มันสำปะหลัง" หด 2 แสนล้าน