ครม. เห็นชอบร่างภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฉบับใหม่ มีบ้านมากกว่าหนึ่งหลังต้องเสียภาษี ที่ดินเกษตรกรรมโดนด้วย