พบไอคิวเด็กไทย 35 จังหวัดต่ำกว่าเกณฑ์ – บกพร่องทางสติปัญญาสูงกว่ามาตรฐานสากล