แผ่นดินไหว 5.7 ทางตอนเหนือแทนซาเนีย เสียชีวิต 13 ราย