สุโขทัยท่วมแล้ว น้ำยมกัดเซาะพนังกั้นน้ำ ทะลักท่วมเขตเทศบาล