พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ ทรงประกอบอาหารเมนูไก่ทอดประทานแก่พสกนิกร