สุดซึ้งในน้ำพระราชหฤทัย ของพระบรมวงศานุวงศ์ต่อราษฎร (คลิป)