ร้อนฉ่าโซเชียล! สมาคมแท็กซี่ไทยสุวรรณภูมิ ติดป้ายงดรับผู้โดยสารญี่ปุ่น