เริ่มตัดแปรรูปไม้จันทร์หอมสร้างพระโกศจันทร์ (คลิป)