บันทึกความรู้สึก 11 บุคคล จาก 9 ภาพ บรรจุในหอจดหมายเหตุ (คลิป)