ทัพเรือเสริมเรือตรวจการณ์อีก 6 ลำ มูลค่ากว่า 700 ล้านบาท