อัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ ร.10 ขึ้นประดิษฐานตึกไทยคู่ฟ้า