แผ่นดินไหวอินโดนีเซีย 6.5 รู้สึกสั่นไหวถึง จ.ภูเก็ต