สร้างโรงบำบัดน้ำแก้ปัญหาคลองแม่ข่าเน่าเสีย นานกว่า 40 ปี