ตชด.346 ทำลายไร่ฝิ่นกว่า 6 ไร่ ชี้ชาวเขาหันปลูกฝิ่นเพิ่มขึ้น