ผู้บริหารสายการบินโต้สรรพสามิตหลังชี้ภาษีน้ำมันควรเก็บแค่ 50 บาท (คลิป)