“อูเบอร์” ใช้แอพฯ สกัดเจ้าหน้าที่ปลอมตัวเป็นลูกค้า