พบสะพานลอยแหล่งมั่วสุมเมืองเชียงใหม่ ถุงยางกระจายเกลื่อน