คุมเพลิงไหม้โรงงานผลิตยางนิคมเหมราชได้แล้ว ไม่พบผู้เสียชีวิต