เมียนมาร์ขอไทยระวังการให้ข่าว “เปรี้ยว” และพวกไหวตัวทัน