“ดร.นที” สวนกลับ “ผมไม่ให้ค่า ไม่ให้ความสำคัญกับ AIC”