ประสบการณ์จากแม่ยุคใหม่เลี้ยงลูก เสริมสร้างสร้างกระบวนการคิด