อุทัยฯ แจ้งทุกอำเภอกำจัดสิ่งกัดขวางทางน้ำรับมือพายุ