ฤดูฝนไข้หวัดใหญ่ระบาด แพทย์แนะเลี่ยงอยู่ในที่แออัด