ผู้เชี่ยวชาญ ชี้ประชามติกาตาลุญญาไม่ชอบธรรม ผิดกติกาสากล