ประชาชนร่วมชมมหรสพสมโภช พระราชพิธีถวายพระเพลิง 3 เวที