เสนอย้ายกระทิงป่าออกจากเขาแผงม้า ลดความเสี่ยงปะทะกับชาวบ้าน