ชาวบ้านร้องระบบประปาหมู่บ้านสร้างเสร็จเกือบ 3 ปี ยังใช้งานไม่ได้