“สมเด็จพระราชินี ในรัชกาลที่ 9” เสด็จฯไปประทับ รพ.จุฬาฯ เพื่อตรวจพระวรกาย