นักกฎหมายชี้ครูลงโทษเด็กได้ แต่ต้องไม่อันตรายกับตัวเด็ก