อังกฤษตั้งตู้กดสินค้าอัตโนมัติเพื่อคนไร้บ้านตู้แรกของโลก