กรมสุขภาพจิต แนะสิ่งที่คนใกล้ตัว “ไม่ควรทำ” กับผู้ป่วย “โรคซึมเศร้า”