แผ่นดินไหว 8.2 นอกชายฝั่งอะแลสกา ประกาศเตือนสึนามิ