กรมฝนหลวงฯ เตรียมพร้อมปฏิบัติการฝนหลวงสลายฝุ่นละออง กทม.