พบฝุ่นขนาดเล็กจ.ตากเกินค่ามาตรฐาน – กทม.อยู่ในเกณฑ์