ไร้การจัดซื้อวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า เป็นเหตุให้โรคระบาดเพิ่มขึ้น