แถลงการณ์สำนักพระราชวัง “พระราชินี ในรัชกาลที่ 9” เสด็จฯประทับ รพ.จุฬาฯ เพื่อตรวจพระกรรณ