ปัญหาการจัดซื้อวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า สาเหตุให้โรคระบาดเพิ่มขึ้น